شما الان اینجا هستید: خانه / ابزار محاسباتی
وزن
قد
محاسبه BMI
?
جنسیت
وزن
قد
سن
میزان فعالیت
محاسبه BMR
?
کالری مورد نیاز
طول سیکل ها
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
/
محاسبه زمان تخمک گذاری
روش اول
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
/
روش دوم
تاریخ انجام سونوگرافی
/
سن بارداری در سونوگرافی
محاسبه سن بارداری
?
      
?
بارداری کمتر از 19 سال
دوقلو
وزن
قد
محاسبه اضافه وزن


? کیلو گرم

? کیلو گرم
روش اول
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
/
روش دوم
تاریخ انجام سونوگرافی
/
سن بارداری در سونوگرافی
محاسبه زمان زایمان
? ? ?
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
/
مدت تعداد روزهای قاعدگی
طول سیکل ها
محاسبه روز قاعدگی
روش اول
تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی
/
روش دوم
تاریخ انجام سونوگرافی
/
سن بارداری در سونوگرافی
محاسبه زمان زایمان
? ? ?